úvodní Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů


Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod (e-shop) společnosti KRAFT Servis s.r.o., IČ: 29077486, DIČ: CZ29077486, účinné od 1.8.2016 (dále také jen „obchodní podmínky“)

I.ÚVOD – OBECNÁ USTANOVENÍ

1.Prodávajícím je obchodní korporace (obchodní společnost) s názvem KRAFT Servis s.r.o., se sídlem v Mariánských Lázních, Hlavní třída 622/15A, IČ: 29077486, DIČ: CZ29077486, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni a to v oddíle C, vložka 23500.
Prodávající při uzavírání smlouvy a při její realizaci vystupuje a jedná v rámci své podnikatelské (obchodní) činnosti.

Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující (k tomu také viz ust. § 1811 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku): KRAFT Servis s.r.o., Hlavní třída 622/15A, 353 01 Mariánské Lázně, info@kraftservis.cz

Bankovní spojení prodávajícího pro účely internetového obchodu (e-shopu) jsou následující: Komerční banka, číslo účtu: 43-5357940217/0100, FIO banka: číslo účtu: 2200880478/2010, pro platby ze zahraničí: CZ58 2010 0000 0024 0088 0480, FIOBCZPPXXX

2.Kupujícím je klient (zákazník) a to fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím tohoto internetového obchodu (e-shopu) objednává zboží prodávajícího bez ohledu na to, za jakým účelem toto zboží objednává. Zbožím (či také smluvním zbožím) se rozumí výrobky (případně služby), které prodávající nabízí k prodeji a prodává v rámci své podnikatelské (obchodní) činnosti prostřednictvím svých internetových stránek www.glancshop.cz, přičemž jde zejména o toto zboží (k tomu také viz ust. § 1811 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku): luxusní doplňky – kožená galanterie, deštníky, natahovače hodinek, měděné a cínové nádobí, luxusní holicí potřeby, šperkovnice, vycházkové hole, psací potřeby, murano sklo, bronzové sochy, hedvábné povlečení, pelechy pro psy a kočky, ohniště, svítidla, obrazy, vliesové tapety, kosmetické potřeby, bytové doplňky a další.

3.Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetových stránek prodávajícího www.glancshop.cz. Tyto obchodní podmínky jsou tak závazné jen pro koupi a prodej zboží v internetovém obchodě (v e-shopu) prodávajícího na internetových stránkách www.glancshop.cz. Tyto obchodní podmínky se netýkají smluvních vztahů, jež prodávající sjednal s kupujícími, se kterými má dohodnuty zvláštní, resp. jiné obchodní podmínky. Všechny smluvní a právní vztahy jsou podle vůle a ujednání smluvních stran uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Jestliže je smluvní stranou na straně kupující spotřebitel, řídí se otázky a vztahy neregulované těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012, tj. občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (včetně jeho novely uveřejněné ve Sbírce zákonů pod č. 378/2015 Sb.). Jestliže je smluvní stranou na straně kupující podnikatel, řídí se otázky a vztahy neregulované těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., tj. občanským zákoníkem.

4.Objednávka zboží, které si kupující odebere přímo v provozovně prodávajícího na adrese KRAFT Servis s.r.o., Hlavní třída 622/15A, 353 01 Mariánské Lázně, se považuje za prostou rezervaci zboží, k jehož prodeji dochází až při jeho předání a úhradě kupní ceny na provozovně – tento způsob objednání a prodeje zboží se nepovažuje za internetový obchod či prodej zboží a neřídí se proto těmito obchodními podmínkami.

5.Kupující také i objednáním zboží potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, které akceptuje.

6.Výslovně se vylučuje použití případných obchodních podmínek kupujícího.

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.Uzavření kupní smlouvy se řídí zejména ust. § 1731 a násl. občanského zákoníku a dále ust. § 2085 a násl. občanského zákoníku. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem, kdy na základě objednávky kupujícího učiněné prostřednictvím internetových stránek prodávajícího prodávající potvrdí kupujícímu prostřednictvím elektronické zprávy (e-mailem) jeho objednávku.

2.Kupující je povinen uvést v objednávce úplné a pravdivé údaje. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí a to včetně vyjádření souhlasu kupujícího s těmito obchodními podmínkami. Objednávky mohou být prodávajícím telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu ověřovány, aby nedošlo k případnému falešnému objednání na adresu zákazníka. Objednávkový formulář musí být vyplněn řádně a jeho obsahem je především uvedení těchto údajů: totožnosti, resp. identifikace kupujícího, kontaktních údajů na kupujícího, specifikace kupovaného zboží, jeho množství (počet), požadovaný způsob doručení objednávaného zboží a forma úhrady kupní ceny za zboží.

3.Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky zákazníka, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo pokud vzbuzují pochybnosti o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. V takovém případě bude zákazník na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou odeslanou na adresu, kterou zákazník zadal během objednávky.

4.Prodávající je povinen vyřídit řádnou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce nejpozději do 14-ti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Nebude-li možné zboží odeslat v termínu uvedeném v předchozí větě, oznámí prodávající tuto skutečnost kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce (spolu s uvedením důvodu prodlení a data předpokládaného odeslání zboží). Kupující je v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit, a to v době od doručení elektronické zprávy o prodlení s odesláním zboží do okamžiku doručení elektronické zprávy prodávajícího o odeslání zboží na e-mailovou adresu kupujícího.

5.Prodávající nemusí uzavřít kupní smlouvu se subjekty-kupujícími, kteří v minulosti při obchodování s prodávajícím neplnili či porušili své povinnosti z uzavřených kupních smluv.

6. V souladu s ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se má za to, že návrh dodat zboží (nebo poskytnout službu) za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele, tj. prodávajícího plnit.

III. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

1.Kupující se zavazuje odebrat zakoupené zboží a zaplatit za něj kupní cenu podle v době uzavření kupní smlouvy platného a účinného ceníku prodávajícího, tj. podle v té době aktuálního ceníku prodávajícího, jak je dále specifikováno níže v těchto obchodních podmínkách. Kupující se dále zavazuje zaplatit případné další poplatky (např. přepravné, poštovné, dobírka atd.), na něž byl před odesláním své objednávky detailně upozorněn, není-li dále uvedeno jinak.

2.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po úhradě celé kupní ceny okamžikem převzetí zboží.

3.V případě, že kupující nepřevezme zboží, které mu bylo prodávajícím na základě uzavřené kupní smlouvy řádně zasláno (tj. nejedná se o případ, kdy bude zásilka poškozena), kupní smlouva zaniká ke dni vrácení nepřijatého zboží prodávajícímu (smluvní strany tak sjednávají v tomto ohledu tzv. rozvazovací podmínku). Kupující je v tomto případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s vyřízením objednávky, jakož i náklady na poštovné, balné a přepravné s tím související.

IV. CENA ZBOŽÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.Ceny zboží v ceníku prodávajícího na internetových stránkách www.glancshop.cz jsou uvedeny včetně DPH – viz k tomu aktuální ceník prodávajícího představující v příloze nedílnou součást těchto obchodních podmínek.

2.Kupní cenu je možné zaplatit dobírkou - hotově při převzetí zboží od dopravce.

3.Kupní cenu je možné dále po předchozí domluvě uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího číslo: 43-5357940217/0100 vedený u Komerční banky, a.s. s tím, že v tomto případě bude zboží kupujícímu odesláno až po zaplacení kupní ceny. V případě dodání zboží do zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky) není možná platba na dobírku, zboží musí být uhrazeno bezhotovostním převodem před odesláním zboží.

4.Pro dopravu bude využito služeb přepravní firmy TOPTRANS EU, a.s. nebo Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD). Náklady na poštovné u standardní zásilky budou účtovány podle vybraného způsobu platby v objednávkovém formuláři.

5.V případě dodání otevřené zásilky nebo zásilky s poškozeným obalem je kupující oprávněn zásilku nepřevzít a neprodleně tyto vady reklamovat přímo u dopravce. Kupující od dopravce přebírá jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je kupující povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, je povinen na tuto skutečnost upozornit prodejce nejpozději do jednoho pracovního dne ode dne doručení a to písemně e-mailem či telefonicky, přičemž je povinen označit o jakou zásilku se jednalo a nezaměnitelným způsobem popsat způsob a rozsah poškození zboží.

6.Prodávající je oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy a nerealizovat tak dodávku zboží tehdy, pokud nebude možno předmětné objednané zboží kupujícímu dodat a to zejména proto, že se již nevyrábí či nedodává, resp. jestliže se značně změnila cena dodavatele zboží, který takové zboží dodává prodávajícímu a není tudíž možno dodat kupujícímu zboží za již dohodnutou (resp. nabízenou) cenu zboží.

V. POUČENÍ O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.Jednal-li kupující při uzavírání této smlouvy jako spotřebitel (tj. jako fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) je podle § 1829 občanského zákoníku oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od dodání zboží. Spotřebitel však nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech upravených v ust. § 1837 občanského zákoníku.

2.V případě odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku musí kupující prodávajícímu zboží na vlastní náklady vrátit na adresu prodávajícího, tj. na adresu: KRAFT Servis s.r.o., Hlavní třída 622/15A, 353 01 Mariánské Lázně. Vrácené zboží nesmí být znehodnocené, nesmí jevit známky použití, ochranné plomby nesmí být narušené, a zboží musí být kompletní včetně veškerého příslušenství a dokumentů (tj. zejména včetně faktury či dodacího listu). Při nesplnění podmínek v předchozí větě prodávajícímu vzniká proti kupujícímu právo na náhradu škody, případně i právo na vydání bezdůvodného obohacení.

3.V případě platného odstoupení od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku je prodávající povinen vrátit kupujícímu cenu vráceného zboží do 14 dnů od odstoupení, ne však dříve než bude zboží prodávajícímu kupujícím vráceno (viz § 1911, § 1912 občanského zákoníku). Kupujícímu nevzniká právo na úhradu částky vynaložené na vrácení zboží.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.)    Základní ustanovení

1a) Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – dále jen GDRP – je firma KRAFT Servis s.r.o., Hlavní třída 622/15A, 353 01 Mariánské Lázně,  IČO: 29077486, DIČ: CZ29077486. Firma KRAFT Servis s.r.o.  je zaregistrována Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou C 23500.

1b) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1c) Firma KRAFT Servis s.r.o. nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů

 

2.)    Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2a) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2b) Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

 

3.)    Zákonný důvod a účel zpracovávání osobních údajů

3a) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je následující:

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Správce nemá zájem na poskytování přímého marketingu pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

3b) Účelem zpracování osobních údajů je:

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit

Účelem není zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3c) Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

4.)    Doba uchovávání údajů

4a) Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 

4b) Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

5.)    Příjemci osobních údajů

5a) Příjemci osobních údajů jsou následující osoby :

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy

• zajišťující služby provozování e-shopu – Ant studio - a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu

 

6.)    Práva kupujícího

6a) Za podmínek stanovených v GDPR máte:

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

•právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce

6b) Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

7.)    Podmínky zabezpečení osobních údajů

7a) Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7b) Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, šifrování, zálohy

7c) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby

 

8.)    Závěrečná ustanovení

8a) Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte

8b) S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte

8c) Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách


VII. PRÁVA Z TITULU VADNÉHO PLNĚNÍ

1.Nároky, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího týkající se práv z titulu vadného plnění jsou upravena v příslušných částech občanského zákoníku.

2. Kupující je povinen seznámit se před použitím koupeného zboží se záručními a dalšími podmínkami prodávajícího a to včetně prodávajícím poskytnutého návodu na jeho použití či obsluhu (provoz) a i poté se zavazuje zcela řídit tam obsaženými instrukcemi a pokyny. Jinak se kupující vystavuje riziku, že nevhodným či nesprávným užíváním koupenou věc zničí, znehodnotí, resp. poškodí – v takovém případě však nebude kupující oprávněn toto uplatnit z titulu jeho práva odpovídajícího odpovědnosti prodávajícího za vadu (či za vady) a nemá ani právo na odškodnění.

3. Pro každého kupujícího platí povinnost, že bez zbytečného odkladu musí sdělit (vytknout) prodávajícímu všechny jím zjištěné vady koupeného zboží.

4. Jestliže kupující před převzetím předmětného zboží věděl, že kupovaná věc má vadu, případně jestliže kupující vadu sám způsobil (zapříčinil), nemá v takových případech nárok, resp. právo z titulu vadného plnění.

5. Kupující-podnikatel má právo uplatnit právo z vady, jež mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, případně z vady později vzniklé, kterou prodávající zapříčinil porušením své povinnosti. Kupujícímu-podnikateli není prodávajícím poskytnuta záruka na koupené zboží, pokud prodávající sám kupujícímu takovou záruku výslovně v písemné formě neposkytne v rámci uzavření kupní smlouvy.

6.Kupující-spotřebitel má právo uplatnit právo z vady, jež se vyskytne u koupeného zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Projeví-li se u kupujícího-spotřebitele vada v době šesti měsíců od převzetí koupeného zboží, má se za to, že koupená věc byla vadná již při převzetí. Je-li koupené zboží vadné (má-li vady), může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti - není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo na výměnu součásti má takový kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě či pro větší počet vad. V takovém případě má kupující také i právo od smlouvy odstoupit. Pokud kupující-spotřebitel neodstoupí od smlouvy nebo pokud neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, je oprávněn požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží věc bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.Jestliže kupující-spotřebitel bude ve shora deklarované záruční době reklamovat koupené zboží, je prodávající povinen a to včetně rozboru vytknuté vady, která je předmětem reklamace, reklamaci vyřídit ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace u prodávajícího – smluvní strany však mohou sjednat i jiný termín vyřízení takové reklamace.

8.Každý kupující musí uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady (či vad). Jestliže kupující reklamaci provede elektronickou nebo písemnou formou, uvede v rámci takové reklamace svou totožnost, resp. identifikaci, specifikaci uzavřené kupní smlouvy, dále zjištěné vady (jejich popis) a nárok, který z tohoto titulu uplatňuje. Současně s avizováním reklamace je kupující povinen předložit prodávajícímu doklad o koupi předmětného zboží a též i předmětné reklamované zboží. Provedení reklamace předmětného zboží prodávající kupujícímu potvrdí, když takové potvrzení mu zašle buď elektronicky na jeho e-mailovou adresu, případně poštou v písemné formě na jeho adresu či do jeho sídla. Kupujícímu bude také ze strany prodávajícího sdělen výsledek posouzení oprávněnosti reklamace a způsob jejího vyřízení. Pokud by se reklamace kupujícího ukázala jako neoprávněná, nemá kupující v takovém případě nárok na náhradu nákladů souvisejících s řešením a vyřizováním takové neoprávněné reklamace. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na obvyklé opotřebení koupené věci zapříčiněné jejím užíváním kupujícím či ze strany jiné osoby.

VIII. SPORY MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM A JEJICH ŘEŠENÍ

1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny mimosoudní cestou, případně je budou řešit obecné soudy České republiky.

2. Prodávající je povinen v první řadě usilovat vždy o mimosoudní řešení sporů s kupujícími, jestliže to v daném případě takový kupující neodmítá. Kupující-spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy (resp. ze smlouvy o poskytování služeb). Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce – bližší informace k tomu jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo – takový návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží a ani nezačnou běžet příslušné promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

3. Kontrolu respektování práv a povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, provádí Česká obchodní inspekce. Kontrolu respektování právními předpisy stanovené ochrany osobních údajů (viz především zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) provádí Úřad pro ochranu osobních údajů.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.Obchodní podmínky jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího pro kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím (resp. pro smlouvy o poskytování služeb), jestliže byly uzavřeny za platnosti a účinnosti těchto podmínek.


2.Změny obchodních podmínek a uzavřených kupních smluv v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě nejsou dovoleny. Dodatky a změny obchodních podmínek a uzavřených kupních smluv tudíž vyžadují písemnou formu. Tyto obchodní podmínky tvoří přitom nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

3.Pokud je některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neurčité, zdánlivé či neúčinné, nebo se takovým stane, místo neplatných, neurčitých, zdánlivých či neúčinných ustanovení platí ustanovení, jehož účel či smysl se neplatnému, zdánlivému či neúčinnému ustanovení blíží co nejvíce. Neplatností, neurčitostí, zdánlivostí či neúčinností jednoho ustanovení obchodních podmínek není nijak dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.

4.Nároky, práva a povinnosti smluvních stran neupravená těmito obchodními podmínkami se řídí obecně závaznými právními předpisy. Pokud jde o tzv. spotřebitelské smlouvy řídí se tyto zejména také i ust. § 1810 až ust. § 1840 občanského zákoníku. Kupující – spotřebitel potvrzuje (prohlašuje), že byl prodávajícím před uzavřením kupní smlouvy podrobně informován o všech náležitostech (informacích) uvedených zejména v ust. § 1810 až ust. § 1840 občanského zákoníku (především se přitom jedná o údaje uvedené v ust. § 1811 odst. 2 a v ust. § 1820 odst. 1 občanského zákoníku), jež upravují spotřebitelské smlouvy (včetně spotřebitelských smluv uzavíraných distančním způsobem a včetně závazků ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory) a s nimiž prodávající kupujícího-spotřebitele rovněž seznámil.

5.Jak je již uvedeno shora, jednotlivé smlouvy a ostatní s tím související záležitosti, náležitosti a právní vztahy se řídí především občanským zákoníkem, tj. zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění, resp. jako celek pak právním řádem České republiky.

6.Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. srpna 2016 a zcela nahrazují dosavadní obchodní podmínky prodávajícího.

V Mariánských Lázních. dne 25.5.2018
KRAFT Servis, s.r.o. (prodávající)

K dispozici pro stažení (ve formátu pdf):

1 Příloha č.1 (představující nedílnou součást těchto obchodních podmínek) – Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.pdf

[Přeskočit navigaci]

Hledat

Přihlásit se